Organizace a kritéria – 1. kolo

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

V souladu se zákonem  č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.422/2003 Sb., nařízení vlády č.211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ředitel školy stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení:

Název a adresa školy: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, Dukelská 680, 79001 Jeseník

Obor

Zaměření (název ŠVP)

Počet žáků

65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví a cestovní ruch

60

63-41-M/02 Obchodní akademie

Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod

30

 

Důležité termíny pro 1. kolo přijímacího řízení

Podání přihlášek

1. – 20. února

Jednotné přijímací zkoušky

12. dubna a 15. dubna

Náhradní termíny pro řádně omluvené

29. dubna a 30. dubna

Nahlížení do spisu

13. května

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

15. května

Kritéria pro přijetí

Uchazeči budou přijati ke vzdělávání podle bodového ohodnocení, které zahrnuje tato kritéria:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Výsledek jednotného testu z českého jazyka a matematiky: minimální počet bodů pro přijetí je z CJL 10 bodů z MAT 5 bodů.
 • Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání (na vysvědčení) z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ ze všech povinných vyučovacích předmětů, započítáván je průměrný prospěch zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
 • Hodnocení chování.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pouze pro obor 65-42-M/01 Hotelnictví.

Jednotná přijímací zkouška – JPZ

 • Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).
 • Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky.

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

 • výsledek jednotného testu z českého jazyka a matematiky se na celkovém hodnocení výsledků přijímacího hodnocení podílí 60 %.
 • výsledky hodnocení předchozího zdělávání se na celkovém hodnocení výsledků přijímacího řízení podílí 40 %. Za průměry známek z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku budou přiřazeny body.

Body

 

Rozptyl bodů

Podíl z celkového hodnocení

Celkové bodové hodnocení

B JPZ

Výsledek testu ČJL

0 – 100 b

60%

B JPZ

+

 B ZŠ

=

B – 60 až 166,66

Výsledek testu MAT

B ZŠ

Hodnocení prospěchu ZŠ

0 – 66,66 b

40%

Hodnocení chování ZŠ

– 60 – 0 b

Body za JPZ – výsledky testů ČJL a MAT se sčítají

Body za ZŠ – hodnocení prospěchu a hodnocení chování se sčítá

Známky z chování ze všech tří sledovaných pololetí na vysvědčení se zhodnotí takto:

Velmi dobré

0 bodů

Uspokojivé

– 10 bodů

Neuspokojivé

– 20 bodů

Body za hodnocení prospěchu ZŠ – průměry všech známek (kromě chování) za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy se přidělují takto:

Průměr

Body

Průměr

Body

Průměr

Body

Průměr

Body

do 1,40

66,66

do 1,90

46,66

do 2,40

26,66

do 2,90

6,66

do 1,50

62,66

do 2,00

42,66

do 2,50

22,66

do 3,00

2,66

do 1,60

58,66

do 2,10

38,66

do 2,60

18,66

od 3,01

0,00

do 1,70

54,66

do 2,20

34,66

do 2,70

14,66

do 1,80

50,66

do 2,30

30,66

do 2,80

10,66

V případě rovnosti bodů uchazečů u přijímacího řízení přihlédne ředitel školy nejprve k výsledku JPZ, o vyšším pořadí uchazeče rozhodne lepší výsledek JPZ z českého jazyka a literatury. Pokud rovnost bodů uchazečů nadále trvá, o vyšším pořadí uchazeče rozhodne los.

Informace o přijetí/nepřijetí

 • Možnost nahlížení do spisu a seznámení se s podklady: pondělí 13. května 2024 od 8.00 do 15.00 hod.
 • Bude zveřejněna na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění v informačním systému www.dipsy.cz dne 15. května 2024.
 • Zápisové lístky se nepoužívají.
 • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.
 • Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek nikoliv z důvodu nepřijetí.
 • Uchazeč se může vzdát práva na přijetí. Tím mu vznikne právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.