Všeobecně vzdělávací předměty

Cizí jazyky

Ve škole se vyučuje pět cizích jazyků v různých kombinacích a na různých stupních pokročilosti. Všechny obory mají povinné dva cizí jazyky, anglický jazyk se učí primárně jako maturitní jazyk na pokročilé úrovni s vyšší hodinovou dotací. Jako druhý cizí jazyk si žáci mohou zvolit německý, ruský nebo francouzský jazyk. Druhý cizí jazyk se učí na úrovni začátečníků, nebo mírně pokročilých a s menší hodinovou dotací. Varianta druhého cizího jazyka v konkrétní třídě je určena podle počtu zájemců a počtu žáků ve skupině.

S ohledem na rozšiřující se příhraniční spolupráci a možnosti dalšího studia na VŠ v Polsku má Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod od 3. ročníku jednu hodinu polského jazyka, tj. třetí cizí jazyk.

Během celého studia se žáci mohou účastnit různých akcí, soutěží, projektů i zahraničních praxí, na kterých mohou uplatnit a zdokonalit své jazykové znalosti a dovednosti. V současné době nabízí škola kromě jednorázových projektů a výměnných programů  EU možnost absolvovat tříměsíční praxi v gastronomických zařízeních ve Skotsku, Německu a Řecku. V rámci výuky reálií škola pořádá i poznávací výlety do vybraných zemí.

Anglický jazyk

Anglický jazyk je nejrozšířenějším cizím jazykem, který se na naší škole vyučuje. Ve všech ročnících Hotelové školy i Obchodní akademie je angličtina dotována 5 hodinami týdně. Výuka navazuje na výstupy základních škol – úroveň A2. Po ukončení studia na naší škole je výstupní úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce, což je úroveň státní maturitní zkoušky.

Vzdělávání v anglickém jazyce směřujeme především k tomu, aby studenti dokázali komunikovat na všeobecná i odborná témata v různých situacích osobního, veřejného i pracovního života v projevech mluvených a psaných. Snažíme se také, aby studenti získali informace o světě a především o zemích studovaného jazyka.

V rámci hodin pracujeme s učebnicemi, jejichž obsah je plně v souladu s Evropským referenčním rámcem pro výuku cizích jazyků. K dispozici máme všechny učebny plně vybavené audiovizuální technikou včetně počítače a dataprojektoru. Studenti v hodinách pracují s informacemi a zdroji v cizím jazyce na internetu, CD-ROM, se slovníky a jazykovými příručkami.

Během školního roku si mohou studenti své znalosti a dovednosti porovnat při jazykových olympiádách na školní a okresní úrovni i jiných soutěžích s mezinárodní účastí nebo při setkáních se zahraničními studenty, např. s finskými studenty v projektu Gastronomie z pohledu mladých lidí EU. Škola má také uzavřenou smlouvu s hotelem Crowne Plaza ve Skotsku, kde studenti mohou absolvovat tříměsíční stáž.

Německý jazyk

Německý jazyk se na škole učí jako druhý cizí jazyk se sníženou hodinovou dotací 4 hodiny týdně. Podle zájmu mohou být ve skupině začátečníci i mírně pokročilí, výuka se proto přizpůsobuje různé úrovni jednotlivých žáků, tj. začíná se většinou od základu, ale podle možností v rychlejším tempu než na ZŠ.

Kromě všeobecných témat se základní slovní zásobou a gramatikou se žáci seznámí i s odbornými tématy z oblasti gastronomie, hotelnictví a obchodní korespondence. Každoročně škola pořádá pro zájemce školní kolo Olympiády v německém jazyce a výherci se účastní i okresního kola.

Zájemci si mohou zdokonalit své znalosti na tříměsíční odborné prázdninové praxi v Německu, kterou škola zprostředkuje ve spolupráci s Německou spolkovou agenturou v Bonnu (Bundesagentur für Arbeit).Ta zajišťuje pracovní místa, pracovní smlouvy a kontakt s příslušným pracovním úřadem. Praxe v Německu se mohou účastnit všichni zájemci i s minimálními znalostmi němčiny.

Škola má také uzavřenou smlouvu s agenturou ve Švýcarsku (Swiss Hospitality Academy Maienfeld), která rovněž nabízí zprostředkování odborných stáží, ale zde žáci musí absolvovat přijímací pohovor a prokázat odpovídající znalosti. Vhodný postup je proto nejprve projít praxí v Německu a poté se přihlásit k přijímacímu pohovoru na stáž do Švýcarska. Tyto zkušenosti otevírají žákům možnost dalšího uplatnění po maturitě, jak dokazují naši absolventi, kteří již v Německu i ve Švýcarsku žijí a pracují.

Podle zájmu a možnosti škola organizuje i poznávací výlety do německy mluvících zemí např. předvánoční prohlídka Vídně.

Polský jazyk

Výuku polského jazyka zavedla Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie v Jeseníku nově od školního roku 2017/2018. Škola tak chtěla vyjít vstříc požadavkům hospodářské komory a podnikatelů z obou stran hranice, kteří hledají ve všech oborech zaměstnance a odborníky, kteří se domluví polsky.

Škola navíc intenzivně spolupracuje s partnerskými školami v Opole (Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 Opole) a Glucholazech (Zespół Szkół w Głuchołazach), kdy je pro studenty znalost polského jazyka potřebná.

V současnosti je na škole realizován projekt „Společnou přípravou na česko-polský trh práce“, na kterém se podílí partnerská škola v Opole. Cílem výměnných pobytů je zvýšení odbornosti u studentů se zaměřením na hotelnictví a cestovní ruch. Projekt, který je svým obsahem a rozsahem jedinečný v Olomouckém kraji, bude probíhat 4 roky.

Obdobně jako v jiných jazycích i v polštině probíhá řada soutěží. Ve školním roce 2017/2018 se studenti Obchodní akademie zúčastnili česko-polského projektu „Napiš projekt – vyhraj stáž“. Soutěžící z naší školy zvítězili a vyhráli stáž v Centru regionálního rozvoje v Olomouci. Každoročně také probíhá anglická soutěž na mezinárodní úrovni v polských Glucholazech.

Znalost polštiny je rovněž nespornou výhodou i pro ty naše absolventy, kteří se rozhodnou studovat na vysokých školách v Polsku. Naši studenti mají otevřené dveře např. na vysoké škole v Nyse, která nabízí široké spektrum atraktivních oborů, a zjišťují, že znalost polštiny se opravdu vyplatí.

Český jazyk a literatura

Předmět český jazyk a literatura je povinným maturitním předmětem na středních školách. Od roku 2011 je v České republice zavedena státní maturitní zkouška z českého jazyka a literatury.

Výuka tohoto předmětu má na naší střední škole nezastupitelné místo. Studentům přináší nejen teoretické znalosti a praktické dovednosti, ale také zcela základní lidské kompetence, které jsou potřebné člověku v jakémkoliv oboru činnosti a v životní situaci, především nabytí schopností kultivovaného způsobu vyjadřování formou mluvenou i psanou, orientaci v jazykové struktuře a pochopení jejího vztahu k lidskému myšlení, poučené vnímání nejen literárního, ale dnes také divadelního či filmového díla.

Povinná výuka na Hotelové škole Vincenze Priessnitze a Obchodní akademii zahrnuje jazykové a literární hodiny. V prvním a v druhém ročníku jsou to 4 hodiny týdně, ve třetím a čtvrtém je to 5 hodin týdně. Studenti mají také další možnosti seberealizace. Mohou se účastnit recitační soutěže Den poezie, Olympiády v českém jazyce, navštěvují filmová i divadelní představení v rámci výuky.

Ve škole je studentům k dispozici menší školní knihovna zaměřená na knihy, které se nacházejí ve školním seznamu četby ke státní maturitě.

Olympiáda v českém jazyce – tato soutěž se v naší zemi koná již 43 let. Studenti této školy se jí každoročně zúčastňují. Nejdříve proběhnou školní kola. V letošním roce se do olympiády zapojili studenti 3. ročníku oboru Hotelnictví. Okresní kolo se uskutečnilo na Gymnáziu Jeseník.

V těžké konkurenci jesenických středních škol se umístila naše studentka Kateřina Víznerová na pěkném 4. místě a Iveta Dostálková na 6. místě.

Den poezie – naše škola se již několik let zapojuje do celorepublikového festivalu Den poezie. Ve školním roce 2018/2019 proběhne již 20. ročník této akce. Každý ročník má svůj název, který určí studentům, na jaké téma mají připravit své básně. Letos bude soutěž probíhat v termínu 11. až 25. listopadu 2018 a organizátory k názvu festivalu inspiroval výrok prezidenta Masaryka ,,Nebát se a nekrást“, který organizátoři upravili, aby byl pro studenty tvárný na ,,Nebát se a…“

Matematika a hospodářské výpočty

Matematika patří v obou oborech mezi povinné předměty. Studentům přináší nejen teoretické znalosti potřebné pro státní maturitní zkoušku (zatím stále v nepovinné formě), ale zaměřuje se především na rozvoj logického myšlení, systematičnost, porozumění úkolu, hledání řešení problému, využití matematických vědomostí v praktickém životě a v odborných předmětech jako například ekonomika, účetnictví a IKT.

V prvním ročníku mají studenti 2 hodiny matematiky týdně a 1 hodinu hospodářských výpočtů – v tomto předmětu se látka zaměřuje na nejčastěji používané matematické vědomosti v praxi, tedy převody jednotek, trojčlenku a procenta. V následujících ročnících už jsou studenti vyučováni pouze matematice s hodinovou dotací 3 hodiny týdně.

V každém školním roce se studenti mohou zúčastnit několika soutěží – Logické olympiády, pIšQworek a luštění SUDOKU.

Logická olympiáda – soutěž  je celostátní, probíhá vždy v říjnu a má elektronickou podobu.

pIšQworky – školní kolo této soutěže je organizováno v polovině října, opět jde o soutěž celostátní, z nejlepších studentů je pak vytvořen tým (při větším zájmu i několik týmů), který se každoročně účastní začátkem listopadu dalšího kola v Šumperku.

SUDOKU – jedná se o školní soutěž v luštění křížovek SUDOKU, kterou škola pořádá v březnu, soutěží se ve třech úrovních obtížnosti.