Organizace a kritéria – 2. kolo

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 – 2. kolo

V souladu se zákonem  č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.422/2003 Sb., nařízení vlády č.211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ředitel školy stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení:

Název a adresa školy: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, Dukelská 680, 79001 Jeseník

Obor Zaměření (název ŠVP) Počet žáků
65-42-M/01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 35
63-41-M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod 6

Vzhledem k pravidlům přijímacího řízení může být počet přijímaných uchazečů v 2. kole navýšen.

Důležité termíny pro 2. kolo přijímacího řízení

Podání přihlášek 20. května – 24. května
Jednotné přijímací zkoušky 12. dubna a 15. dubna
Náhradní termíny pro řádně omluvené 29. dubna a 30. dubna
Nahlížení do spisu 18. června – 20. června
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 21. června

Podávání přihlášek

 • V systému DiPSy najdete od 20. května seznam škol, které mají volná místa ve 2. kole přijímacího řízení.
 • Přihlášky na školy ve druhém kole podejte úplně stejně jako v kole prvním: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Kritéria pro přijetí

Uchazeči budou přijati ke vzdělávání podle bodového ohodnocení, které zahrnuje tato kritéria:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Výsledek jednotného testu z českého jazyka a matematiky: minimální počet bodů pro přijetí je z CJL 10 bodů z MAT 5 bodů.
 • Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání (na vysvědčení) z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ ze všech povinných vyučovacích předmětů, započítáván je průměrný prospěch zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
 • Hodnocení chování.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pouze pro obor 65-42-M/01 Hotelnictví.

Jednotná přijímací zkouška – JPZ

 • Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).
 • Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky.

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

 • výsledek jednotného testu z českého jazyka a matematiky se na celkovém hodnocení výsledků přijímacího hodnocení podílí 60 %.
 • výsledky hodnocení předchozího zdělávání se na celkovém hodnocení výsledků přijímacího řízení podílí 40 %. Za průměry známek z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku budou přiřazeny body.
Body   Rozptyl bodů Podíl z celkového hodnocení Celkové bodové hodnocení
B JPZ Výsledek testu ČJL 0 – 100 b 60% B JPZ

+

B ZŠ

=

B – 60 až 166,66

Výsledek testu MAT
B ZŠ Hodnocení prospěchu ZŠ 0 – 66,66 b 40%
Hodnocení chování ZŠ – 60 – 0 b

Body za JPZ – výsledky testů ČJL a MAT se sčítají

Body za ZŠ – hodnocení prospěchu a hodnocení chování se sčítá

Známky z chování ze všech tří sledovaných pololetí na vysvědčení se zhodnotí takto:

Velmi dobré 0 bodů
Uspokojivé – 10 bodů
Neuspokojivé – 20 bodů

Body za hodnocení prospěchu ZŠ – průměry všech známek (kromě chování) za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy se přidělují takto:

Průměr Body Průměr Body Průměr Body Průměr Body
do 1,40 66,66 do 1,90 46,66 do 2,40 26,66 do 2,90 6,66
do 1,50 62,66 do 2,00 42,66 do 2,50 22,66 do 3,00 2,66
do 1,60 58,66 do 2,10 38,66 do 2,60 18,66 od 3,01 0,00
do 1,70 54,66 do 2,20 34,66 do 2,70 14,66
do 1,80 50,66 do 2,30 30,66 do 2,80 10,66

V případě rovnosti bodů uchazečů u přijímacího řízení přihlédne ředitel školy nejprve k výsledku JPZ, o vyšším pořadí uchazeče rozhodne lepší výsledek JPZ z českého jazyka a literatury. Pokud rovnost bodů uchazečů nadále trvá, o vyšším pořadí uchazeče rozhodne los.

Informace o přijetí/nepřijetí

 • Možnost nahlížení do spisu a seznámení se s podklady: 18. až 20. června 2024 od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy.
 • Bude zveřejněna na webových stránkách školy po zpřístupnění v informačním systému www.dipsy.cz dne 21. června 2024.
 • Zápisové lístky se nepoužívají.
 • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.
 • Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek nikoliv z důvodu nepřijetí.
 • Uchazeč se může vzdát práva na přijetí. Tím mu vznikne právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.

V Jeseníku 16. 05. 2024

                                                                                                                                                     Mgr. Kamil Hégr DiS.

ředitel školy