Organizace a kritéria – 3. kolo

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

3. kolo

V souladu se zákonem  č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.422/2003 Sb., nařízení vlády č.211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ředitel školy stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení:

Název a adresa školy: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, Dukelská 680, 79001 Jeseník

OborZaměření (název ŠVP)Počet žáků
65-42-M/01 HotelnictvíHotelnictví a cestovní ruch19
63-41-M/02 Obchodní akademieObchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod3

Vzhledem k pravidlům přijímacího řízení může být počet přijímaných uchazečů v 3. kole navýšen.

Důležité termíny pro 3. kolo přijímacího řízení

Podání přihlášek28. června – 12. července
Jednotné přijímací zkouškynekonají se
Školní přijímací zkouškanekoná se
Nahlížení do spisu15. července – 17. července
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení19. července

Podávání přihlášek

 • Přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Tiskopis je k dispozici například na odkazu:
https://msmt.gov.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 • Počet přihlášek je neomezený. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Obory se neuvádí dle priority.
 • Podat přihlášku do třetího kola může pouze uchazeč, který nebyl přijat do žádného oboru vzdělávání nebo se vzdal práva na přijetí (přičemž vzdání učinil nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do dalšího kola).

Kritéria pro přijetí

Uchazeči budou přijati ke vzdělávání podle bodového ohodnocení, které zahrnuje tato kritéria:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání (na vysvědčení) z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, respektive v předposledním a posledním roce vzdělávání na ZŠ, ze všech povinných vyučovacích předmětů. Započítáván je průměrný prospěch zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
 • Hodnocení chování.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pouze pro obor 65-42-M/01 Hotelnictví.

Body za výsledky předchozího vzdělávání v ZŠ – hodnocení prospěchu a hodnocení chování se sčítají.

Známky z chování ze všech tří sledovaných pololetí na vysvědčení se zhodnotí takto:

Velmi dobré0 bodů
Uspokojivé– 20 bodů
Neuspokojivé– 40 bodů

Body za hodnocení prospěchu ZŠ – průměry všech známek (kromě chování) za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (respektive za předposlední a poslední rok vzdělávání) se přidělují takto:

PrůměrBodyPrůměrBodyPrůměrBody
od 1,00 do 1,1933od 1,90 do 1,9923od 2,80 do 2,994
od 1,20 do 1,3931od 2,00 do 2,1915od 3,00 do 3,991
od 1,40 do 1,5929od 2,20 do 2,398od 4,00 do 5,000
od 1,60 do 1,7927od 2,40 do 2,596  
od 1,80 do 1,8925od 2,60 do 2,794  

V případě rovnosti bodů uchazečů u přijímacího řízení 3. kola o vyšším pořadí uchazeče rozhodne lepší známka v pololetí posledního ročníku ZŠ v těchto předmětech a v tomto pořadí: 

1. českého jazyka,

2. matematiky,

3. z anglického jazyka.

Pokud i nadále trvá rovnost bodů uchazečů, o vyšším pořadí rozhodne los v systému Bakaláři.

Uchazeči ve 3. kole budou seřazeni podle počtu získaných bodů sestupně. Přijati budou uchazeči, kteří získají alespoň 15 bodů ve 3. kole přijímacího řízení a kteří nepřekročí limit přijímaných žáků do třetího kola.

Informace o přijetí/nepřijetí

 • Možnost nahlížení do spisu a seznámení se s podklady: 15. až 17. července 2024 od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři školy.
 • Bude zveřejněna na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole 19. července a v DiPSy.
 • Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se uchazečům vyhotovují v písemné formě a doručují se.
 • Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení rozhodnutí) potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném – jednom – oboru vzdělání. Musí tak učinit prokazatelně – písemně, ale volnou formou (není jednotný formulář, dříve zápisový lístek). Pokud do 7 dnů uchazeč prokazatelně nepotvrdí svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru, zaniká tím jeho právo na přijetí.

V Jeseníku 26. 06. 2024                                                                               Mgr. Kamil Hégr, DiS., ředitel školy, v.r.