Oznámení konání nových voleb členů školské rady pro funkční období 2024 – 2027

Ředitel Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, Dukelská 680 vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nové volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby do Školských rad, základních, středních a vyšších odborných škol, který byl schválen Radou Olomouckého kraje č. UR/105/46/2024 dne 18. 3. 2024. Průběh voleb bude zajištěn tříčlennou volební komisí, jejíž složení jmenuje ředitel školy, je uvedeno níže v tomto oznámení a bude zveřejněno ve škole na úřední desce a na stránkách www.hotelovkajes.cz spolu s tímto oznámením o konání voleb.

Termín volby pro skupinu zákonných zástupců a nezletilých žáků a zletilých studentů:

  1. – 13. května 2024, začátek volby je stanoven na 06.05.2024 od 8.00 hod., konec voleb bude 13.05.2024 ve 12.00 hod.

Termín volby pro skupinu pedagogických pracovníků školy

  1. května 2024 v rámci mimořádné pedagogické rady.

Forma konání voleb:

Volby proběhnou elektronickým způsobem hlasování v programu Bakaláři.

Složení školské rady

Školská rada Hotelové školy a Obchodní akademie Jeseník bude mít 6 členů. Z toho 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy a 2 členy jmenuje Olomoucký kraj. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb, případně v den jmenování a je plně svéprávná (resp. fyzická osoba, která nabyla plné svéprávnosti před nabytím zletilosti a nejpozději v den voleb, případně v den jmenování, je tak plně svéprávná, ačkoliv dosud není zletilá), vyslovila souhlas se jmenováním nebo kandidaturou a byla řádně jmenována nebo zvolena v souladu s volebním řádem.

Způsob volby

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním v anketě systému Bakaláři. Voliči mají povinnost při volbě prokázat svou totožnost přihlášením se do systému Bakaláři svým přihlašovacím jménem a heslem. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Na hlasovacím lístku osoba oprávněná volit vyznačí nejvýše dva kandidáty. Je-li označen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasování jako neplatné.

Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. Na základě výsledků hlasování se stanoví pořadíkandidátůvevolbách,atosestupněpodlepočtuzískanýchhlasů.Přirovnostihlasůsestanoví pořadí losem. Členy školské rady se na základě pořadí ve volbách stávají kandidáti podle stanoveného pořadí.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci stanovený počet členů školské rady ani na základě opakovaných voleb, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Jména kandidátů na členství ve školské radě budou zveřejněna 10 dnů před konáním voleb na úřední desce školy a na stránkách www.hotelovkajes.cz.

Nominace kandidátů

Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý (dále jen „navrhovatel“). Navrhovatel může navrhnout více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají řediteli školy nejpozději 10 dnů před prvním dnem konáním voleb, tj. do 26.04.2024. Na žádost navrhovatele ředitel školy potvrdí navrhovateli podání návrhu.

Návrh obsahuje

  1. název školy,
  2. jméno, příp. jména, příjmení a trvalý pobyt nebo firmu nebo název a sídlo navrhovatele, příp. navrhovatelů,
  3. jméno, příp. jména a příjmení kandidátů a dresu trvalého pobytu,
  4. údaj o tom, že se jedná o návrh kandidáta pro volby do školské rady dané školy, a údaj o tom, zástupcem jaké skupiny má navrhovaný kandidát být (tj. skupina pedagogičtí pracovníci školy nebo skupina zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy)
  5. podpis

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou k prvnímu dni konání voleb.

Návrhy kandidátů mohou být podávány na formuláři, který je přílohou tohoto oznámení. Návrhy je třeba doručit v listinné podobě do podatelny školy nebo elektronicky na adresu reditel@hotelovkajes.cz nejpozději do 26.04.2024.

Složení volební komise

  1. Markéta Holeňová, Mgr. (předsedkyně)
  2. Šárka Lysková, Ing.
  3. Anna Indrová, Bc.

V Jeseníku 19.04.2024

Mgr. Kamil Hégr, DiS. ředitel školy