Projekt CZ/PL

Společnou přípravou na česko-polský trh práce CZ.11.3.119/0.0/0.0./16-022/0001159

Informace o projektu

Zkrácený název projektu
EDUKACE Jeseník/Opole

Název projektu
Společnou přípravou na česko-polský trh práce

Registrační číslo projektu
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001159

Číslo programu
11

Název programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Číslo výzvy
11_16_022

Anotace projektu
Projekt komplexně reaguje na potřeby budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce. Hlavním cílem projektu je zvýšení prostupnosti pracovního trhu pro české a polské absolventy oborů hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu na obou stranách hranice. Výstupy projektu mohou mít vliv na snížení nezaměstnanosti mezi absolventy uvedených oborů z obou stran hranice, v obou regionech a mohou také zpomalit migraci těchto mladých lidí směrem do větších měst.

Fyziká realizace
1. 1. 2018 až 31. 12. 2021

Plánované výdaje
532 303,40 EUR

Realizační tým
Petr Procházka – vedoucí projektu
Jarmila Koryťáková – koordinátorka projektu
Ivan Prokop – koordinátor teoretické přípravy
Ivo Šimek, Jana Chromková – koordinátor odborné přípravy
Aneta Krzystková – koordinátorka propagace – webové stránky

Hlavní aktivity projektu

1. Jazykové vzdělávání studentů zahrnující výuku jazyků obou partnerských zemí, jehož základem bude týdenní jazykový kurz, na kterém se studenti seznámí s obecnými základy, elementy a pravidly obou jazyků. Výuka bude zaměřena na praktickou oblast a odbornou terminologii z oblasti gastronomie, služeb cestovního ruchu a také na konverzace. Součástí kurzu budou také reálie daného regionu. Výstupem bude vytvoření slovníku s nejpoužívanějšími obraty pro využití při rozhovorech s hosty a také recepty národních kuchyní obou zemí.

2. Odborné kurzy pro studenty – praktická teoretická příprava studentů na praxi, v rámci které budou realizovány kurzy: baristický, sommeliérský, barmanský a kurz zaměřený na českou regionální kuchyni (česká strana). Dále kurzy carvingu, relaxačních technik v lázeňských objektech, animátora volného času a polské regionální kuchyně (polská strana). Obě strany zajistí certifikované kurzy, které povedou specialisté daného oboru. Studenti budou mít možnost ke zdokonalení své kvalifikace skrze nové vědomosti a dovednosti, které by nezískali během klasické výuky ve škole.

3. Odborné praxe v gastronomických zařízeních a zařízeních pro turisty v obou regionech. Dvoutýdenní stáže studentů v oblasti, kde působí partneři projektu. Praxe budou probíhat v reálném čase a místě a za skutečného provozu. Praxe navazují na teoretickou odbornou přípravu a vědomosti získané skrze účast na kurzech. Dojde k praktickému využití nabytých vědomostí studentů. Nové zkušenosti se budou týkat také konkrétních pracovních pozic, práce v týmu, obsluhy zařízení a nových technologií. Jednou z klíčových kompetencí je také výuka jazyka a profesionálního chování v průběhu stáže.

Dokumentace projektu

Společnou přípravou na česko-polský trh práce

Monitorovací období a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv

Fotodokumentace