Projekt CZ/PL

Společnou přípravou na česko-polský trh práce CZ.11.3.119/0.0/0.0./16-022/0001159

Informace o projektu

Zkrácený název projektu
EDUKACE Jeseník/Opole

Název projektu
Společnou přípravou na česko-polský trh práce

Registrační číslo projektu
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001159

Číslo programu
11

Název programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Číslo výzvy
11_16_022

Anotace projektu
Projekt komplexně reaguje na potřeby budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce. Hlavním cílem projektu je zvýšení prostupnosti pracovního trhu pro české a polské absolventy oborů hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu na obou stranách hranice. Výstupy projektu mohou mít vliv na snížení nezaměstnanosti mezi absolventy uvedených oborů z obou stran hranice, v obou regionech a mohou také zpomalit migraci těchto mladých lidí směrem do větších měst.

Fyziká realizace
1. 1. 2018 až 31. 12. 2022

Plánované výdaje
532 303,40 EUR

Realizační tým
Petr Procházka – vedoucí projektu
Jarmila Koryťáková – koordinátorka projektu
Ivan Prokop – koordinátor teoretické přípravy
Ivo Šimek, Jana Chromková – koordinátor odborné přípravy
Aneta Krzystková, Kamil Hégr – koordinátorka propagace – webové stránky

Hlavní aktivity projektu

1. Jazykové vzdělávání studentů zahrnující výuku jazyků obou partnerských zemí, jehož základem bude týdenní jazykový kurz, na kterém se studenti seznámí s obecnými základy, elementy a pravidly obou jazyků. Výuka bude zaměřena na praktickou oblast a odbornou terminologii z oblasti gastronomie, služeb cestovního ruchu a také na konverzace. Součástí kurzu budou také reálie daného regionu. Výstupem bude vytvoření slovníku s nejpoužívanějšími obraty pro využití při rozhovorech s hosty a také recepty národních kuchyní obou zemí.

2. Odborné kurzy pro studenty – praktická teoretická příprava studentů na praxi, v rámci které budou realizovány kurzy: baristický, sommeliérský, barmanský a kurz zaměřený na českou regionální kuchyni (česká strana). Dále kurzy carvingu, relaxačních technik v lázeňských objektech, animátora volného času a polské regionální kuchyně (polská strana). Obě strany zajistí certifikované kurzy, které povedou specialisté daného oboru. Studenti budou mít možnost ke zdokonalení své kvalifikace skrze nové vědomosti a dovednosti, které by nezískali během klasické výuky ve škole.

3. Odborné praxe v gastronomických zařízeních a zařízeních pro turisty v obou regionech. Dvoutýdenní stáže studentů v oblasti, kde působí partneři projektu. Praxe budou probíhat v reálném čase a místě a za skutečného provozu. Praxe navazují na teoretickou odbornou přípravu a vědomosti získané skrze účast na kurzech. Dojde k praktickému využití nabytých vědomostí studentů. Nové zkušenosti se budou týkat také konkrétních pracovních pozic, práce v týmu, obsluhy zařízení a nových technologií. Jednou z klíčových kompetencí je také výuka jazyka a profesionálního chování v průběhu stáže.

Dokumentace projektu

Společnou přípravou na česko-polský trh práce

Monitorovací období a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv

Fotodokumentace

Článek – První rok úspěšné realizace společného projektu

Článek – Druhý rok úspěšné realizace společného projektu

První rok úspěšné realizace společného projektu

V lednu 2018 byla zahájena realizace projektu Hotelové školy a Obchodní akademie v Jeseníku, střední školy Zespol Škol Zawodovych v Opole a městem Opole se zaměřením na zlepšení postavení osob vstupujících na trh práce, zejména na jejich odbornou přípravu. Projekt č. CZ.11.3.119/0.0/0.0./16-022/0001159 pod názvem „Společnou přípravou na česko–polský trh práce“. Cílem je zvýšení prostupnosti pracovního trhu pro české a polské absolventy oborů hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu na obou stranách hranice.

Během celého roku 2018 dvacet vybraných žáků 2. ročníku z české školy a dvacet polských žáků absolvovalo velmi zajímavé kurzy, vedené přímo odborníky z praxe – týdenní kurz polského a českého jazyka, kurz carvingu, polské a české kuchyně, kurz barmanský, sommeliérský, baristický a jako poslední kurz animátora CR, wellness a kurz relaxačních technik. Své nově nabyté dovednosti si někteří žáci vyzkoušeli již v říjnu při účasti na mezinárodní barmanské a baristické soutěži Lázeňský pohár, který již několik let pořádá naše škola. Účastníci na závěr každého kurzu obdrželi skripta, zajímavé receptury a další materiály od jednotlivých lektorů. A samozřejmě také pro ně to nejcennější, certifikáty s mezinárodní platností. Výměna zkušeností, získání nových odborných dovedností prostřednictvím kurzů bude zakončena v únoru 2019 dvoutýdenní praxí 40 žáků v hotelích a zařízeních cestovního ruchu v obou regionech.

Na tento projekt byla z Evropského fondu pro regionální rozvoj schválena částka 452 457, 89 Eur, která bude využita i na rekonstrukci, modernizaci a vybavení odborných učeben obou partnerských škol. Jelikož se jedná o projekt na 4 roky, v lednu 2019 začneme s výběrem dalších 40 žáků na obou partnerských školách.

Druhý rok úspěšné realizace společného projektu

Během celého roku 2019 dvacet vybraných žáků 2. ročníku z naší školy a dvacet polských žáků absolvovalo velmi zajímavé kurzy, vedené přímo odborníky z praxe – týdenní kurz polského a českého jazyka, kurz carvingu, polské a české kuchyně, kurz barmanský, sommeliérský, baristický a jako poslední kurz animátora cestovního ruchu, wellness a kurz relaxačních technik.  Účastníci na závěr každého kurzu obdrželi skripta, zajímavé receptury a další materiály od jednotlivých lektorů. A samozřejmě  také pro ně to nejcennější, certifikáty s mezinárodní platností. Výměna zkušeností, získání nových odborných dovedností prostřednictvím kurzů byla zakončena v únoru 2020  dvoutýdenní praxí 40 žáků v hotelích a zařízeních cestovního ruchu v obou regionech.

Díky tomuto projektu škola mohla rekonstruovat odborné učebny pro provoz hotelových služeb (recepce, housekeeping, snídaňový servis), vybavit je novým moderním zařízením a inventářem, který bude sloužit pro výuku technologie přípravy pokrmů, pro další odborné kurzy a také k přípravě žáků na celostátní soutěže barmanů, baristů a sommeliérů.

Koncem února 2020 začneme s výběrem dalších 40 žáků na obou partnerských školách, kteří budou absolvovat do roku 2021 tyto velmi zajímavé aktivity.

Všichni studenti – účastníci byli velmi spokojeni, o čemž chceme přesvědčit i žáky základních škol, pro které chceme některé z kurzů uspořádat.

Nové vybavení a rekonstrukce učeben

V rámci česko-polského projektu byla realizována rekonstrukce odborných učeben pro hotelové služby – recepce, housekeeping, carving – vyřezávání ovoce. Další odborné učebny byly vybaveny novým inventářem – příprava pokrmů, Café bar.

Propagace projektu na veřejnosti

Propagace česko-polského projektu probíhá na zde na webových stránkách školy, dále také na školní facebook stránce, ve školní restauraci Labyrint, na burzách škol a na školních akcích pro veřejnost.

 

Těšíme se na další spolupráci aneb Poslední etapa realizace česko – polského projektu na „Hotelovce“ v Jeseníku

V listopadu 2022 se konala v polském městě Opole závěrečná konference , která byla poslední aktivitou česko – polského  projektu v rámci programu INTERREG. Realizace projektu Hotelové školy a Obchodní akademie v Jeseníku, střední školy Zespol Škol Zawodovych v Opole a městem Opole  se zaměřením na zlepšení postavení osob vstupujících na trh práce, zejména na jejich odbornou přípravu byla zahájena v roce 2018. Cílem Projektu č. CZ.11.3.119/0.0/0.0./16-022/0001159 pod názvem „Společnou přípravou na česko – polský trh práce“   bylo zvýšení prostupnosti pracovního trhu pro české a polské absolventy oborů hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu na obou stranách hranice prostřednictvím několika klíčových aktivit. Během let  2018 – 2022 60 žáků z naší školy a 60 polských žáků  absolvovalo velmi zajímavé kurzy, vedené přímo odborníky z praxe – týdenní kurz polského a českého jazyka, kurz carvingu, polské a české kuchyně, kurz barmanský, sommeliérský, baristický a kurz animátora CR a relaxačních technik.  Účastníci na závěr každého kurzu obdrželi skripta, zajímavé receptury a další materiály od jednotlivých lektorů. A samozřejmě  také   pro ně to nejcennější, certifikáty s mezinárodní platností. Výměna zkušeností, získání nových odborných dovedností prostřednictvím kurzů byla zakončena každý rok v září    dvoutýdenní  praxí  žáků v hotelích a zařízeních cestovního ruchu v obou regionech.

Díky tomuto projektu škola mohla rekonstruovat odborné učebny pro provoz hotelových služeb (recepce, housekeeping, snídaňový servis), vybavit je novým moderním zařízením a inventářem, který bude sloužit pro výuku technologie přípravy pokrmů, pro další odborné kurzy a také k přípravě žáků na celostátní soutěže. Na tento projekt byla z Evropského fondu pro regionální rozvoj schválena částka 452 457, 89 Eur, díky které mohly být rekonstruovány učebny obou partnerských škol, zaplaceny kurzy, doprava, ubytování a stravování žáků, mzdové náklady a propagace projektu.

Účastníci projektu, podle jejich slov, byli velmi spokojeni, získali nové vědomosti i praktické dovednosti, zažili veselé příhody a poznali nové kamarády. Někteří z nich se rozhodli využít pracovní příležitost na druhé straně hranice u našich sousedů. Velký dík také patří celému realizačnímu týmu, který se podílel na výběru žáků, organizaci kurzů a praxe a také na propagaci celého projektu. Přáním obou škol je  ve spolupráci pokračovat a již teď se na ni těšíme.

                                                   Mgr. Jarmila Koryťáková – koordinátor projektu