Výchovné poradenství

Výchovnou poradkyní na škole je Mgr. Alena Ozsvaldová. V úzké spolupráci s preventistkou MVDr. Janou Pillichovou a třidními učiteli se snaží předcházet patologickým jevům u žáků, dále také řešit východné a vzdělávací problémy, při řešení závažnějších problémů spolupracovat se školním psychologem.

Registruje a eviduje žáky s SPU (specifické poruchy učení) na základě posudku z PPP (pedagogicko-psychologická poradna) a spolupracuje s příslušnými úřady (OSPOD, sociální úřad, soudy, policie apod.).

V rámci snahy o zkvalitnění studia na naší škole organizuje výchovná poradkyně ve spolupráci s preventistkou a vedením školy schůzky školního parlamentu a dotazníková šetření na studentech 1. a 4. ročníku.

Další činností výchovné poradkyně je příprava studentů na dokončení studia, a tedy nástup do zaměstnání nebo přechod na vyšší úroveň vzdělání. S tím souvisí především organizování besed v souvislosti s kariérním poradenstvím (VOŠ, VŠ apod.), informování o dalších možnostech studia (nástěnka ve škole nebo elektronická pošta) a potvrzování přihlášek na VOŠ, VŠ.

U školní nástěnky výchovného poradenství je zavěšena schránka důvěry, do níž mohou studenti vložit stížnost, problém, názor, námět atd.