Koncepce rozvoje

2018 – 2020

Úvod a charakteristika

Historie školy navazuje na dlouhodobé tradice Učňovské školy v Jeseníku. V 90.letech se mění někdejší SOU na Integrovanou školu gastronomickou a v roce 2002 byl schválen nový název školy – Hotelová škola Vincenze Priessnitze. Od 1.9.2015 ukončila svou činnost SS0Š Jeseník. Hotelová škola změnila svůj název a nabízí nový obor Obchodní akademie s novým ŠVP – Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod.

Vzhledem k tomu, že požadavky a potřeby hoteliérů, podnikatelů v oblasti služeb neustále rostou, snažíme se studenty připravit co nejlépe jak po stránce všeobecné, tak zejména odborné, k čemuž slouží např. školní restaurace Labyrint a Caffé bar, podíl na přípravě rautů, banketů a slavnostních akcí pro podnikatele, veřejné instituce a asistence návštěv osobností politického a veřejného života.

Škola se svými vzdělávacími programy Hotelnictví a cestovní ruch a Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod klade důraz na jazykové a odborné vzdělávání  (výběr z pěti cizích jazyků – ANJ,NEJ,RUJ, FRJ a nově polský jazyk), stáže ve špičkových hotelích v zahraničí, projekty v rámci programu ERASMUS+ např. ve Skotsku, Řecku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Rakousku, Slovensku, Finsku, Německu a ve firmách se zahraničními aktivitami.).Škola nabízí taktéž kurzy a pestrou škálu volnočasových aktivit. Cílem našeho snažení je, aby absolvent naší školy byl dobrým odborníkem na vysoké profesionální úrovni, byl schopen pružně reagovat na měnící se potřeby trhu, uměl komunikovat nejméně ve dvou světových jazycích a ovládal obsluhu osobního počítače.

Celková kapacita školy je 360 žáků. Rozhodnutím zřizovatele školy, Olomouckým krajem, je v posledních letech povoleno přijímat žáky ZŠ vždy pro dvě třídy v ročníku na obor hotelnictví a jednu třídu pro obor obchodní akademie.  K 15. 12. 2017 je ve škole celkem 11 tříd s 226 žáky. Výuku zajišťuje celkem 20 plně kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Na provozu školy se podílí také 10 nepedagogických zaměstnanců.

SWOT analýza

Cílem této SWOT analýzy je pojmenovat rozhodující faktory, které ovlivňovaly v uplynulých třech lezech činnost školy a současně mají vliv na strategické rozhodování při plánování dalšího rozvoje školy.

A/ Vnitřní faktory

Silné stránky školy :

 1. příznivé a přátelské klima ve škole, škola malého typu
 2. kvalitní koncepce náboru žáků, systematická propagace školy
 3. dlouhodobá realizace mezinárodních projektů souvisejících se zahraničními stážemi a praxemi
 4. široká kvalitní nabídka cizích jazyků
 5. plně kvalifikovaný pedagogický sbor
 6. kvalitní samostatné pracoviště odborné praxe

Slabé stránky školy :

 1. stárnoucí pedagogický sbor (věkový průměr 45) – menší ochota učit se novým trendům
 2. vysoká absence žáků v průběhu školního roku
 3. technická zaostalost odborných učeben
 4. majetková nedořešenost a špatný technický stav některých školních budov
 5. nedostatečné finanční a časové možnosti pro práci s prospěchově slabšími a problematickými žáky

B/ Vnější faktory

Hrozby :

 1. demografický vývoj – zásadní pokles žáků ZŠ v regionu (na Jesenicku)
 2. klesající zájem o vzdělávání (v našich oborech) ze strany žáků a rodičů (bory hotelnictví a obchodní akademie nejsou podporovány)
 3. duplicita a velký počet stejných nebo podobných oborů
 4. nedostatek finančních prostředků na provoz a rozvoj školy

Příležitosti :

 1. solitérnost vzdělávacích oborů (odstranění duplicit)
 2. přeshraniční spolupráce s Polskem
 3. zlepšující se jméno školy v závislosti na výsledcích vzdělávání a celkového rozvoje školy
 4. rozšíření a zkvalitnění spolupráce se zaměstnavateli
 5. větší konkurence mezi pedagogickými pracovníky v závislosti na celkové zvyšování mezd pedagogických pracovníků

Základními prostředky k získání pevné pozice školy jsou:

 • Nabídka oborů, které zájemci nenaleznou na jiných středních školách v regionu
 • Inovace stávajících oborů tak, aby byly atraktivnější a zajímavější pro uchazeče ze základních škol a zároveň umožňovaly širší uplatnění absolventů v praxi
 • Zvýšení efektivity a kvality vzdělávání
 • Rozvoj dalšího vzdělávání a aktivní spolupráce zaměstnavateli
 • Stabilizace pedagogického sboru i nepedagogických pracovníků
 • Zvýšení podílu mimorozpočtových zdrojů na financování provozu
 • Udržení a rozvoj žádoucího klima školy.

K naplnění těchto cílů směřují následující kroky v oblastech:

1. Oblast výchovně – vzdělávací

Výchovně – vzdělávací proces školy je popsán ve školním vzdělávacím programu (ŠVP), který je současně východiskem k naplnění výchovně-vzdělávacích cílů. Tento materiál (ŠVP) by měl být trvale konfrontován se společenskou realitou, požadavky státní koncepce rozvoje školské soustavy a reflektovat požadavky zřizovatele, které jsou obsaženy v základních dokumentech Olomouckého kraje jako zejména Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2012), dále pak dokumenty jako Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji 2014-2018, Krajský plán primární prevence, strategický protidrogový plán a Koncepce enviromentální výchovy a osvěty.

ŠVP Hotelové školy Vincenze Priessnitze je koncipován a zaměřen na všestrannou psychickou zátěž žáků. Tím dochází k rozvoji komplexního myšlení v širších souvislostech a žák-absolvent je tak lépe připraven plnit svou společenskou roli.

Základem výchovně-vzdělávacího procesu musí být:

 • efektivní výuková strategie – rozvoj moderních interaktivních vzdělávacích metod s využitím moderních didaktických prostředků
 • otevření a realizace nového oboru Obchodní akademie od 1.9.2015 s výběrovým zaměřením na zahraniční obchod – vytvoření ŠVP, který přispěje ke zvýšení      atraktivnosti oboru. Předměty volitelného bloku budou propracovány tak, aby zabezpečily co nejtěsnější sepětí s praxí a poskytovaly žákům možnost kvalitní seberealizace
 • intenzivnější zapojení školy do různých projektů, realizace mimoškolních akcí, podpora zájmových aktivit žáků. Zpestření a přesun činností i mimo vyučovací hodiny do zájmových oblastí přinese i zvýšení motivace žáků k lepším studijním výsledkům (kroužek barmanský, sommeliérský, baristický apod.)
 • zdokonalování forem i obsahu výuky jednotlivých předmětů učebního plánu i odborné praxe (zahraniční stáže v rámci programu ERASMUSPLUS, kreditový systém)
 • rozšíření spolupráce s regionálními zaměstnavateli
 • rozšíření výuky cizích jazyků – zahájení spolupráce s evropským centrem jazykových zkoušek s cílem poskytnout žákům možnost testování dosažené úrovně jazykových znalostí, podklady k přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky různých úrovní
 • možnost volby třetího cizího jazyka
 • kvalitní příprava žáků ke složení společné a profilové části maturitní zkoušky.

2. Oblast personální

 • Stabilizovat a optimalizovat pedagogický sbor ve vazbě na žádoucí oborovou strukturu
 • Motivovat a podporovat aktivní sebevzdělávání učitelů ve formě seminářů, kurzů, školení i jinými formami vzdělávání (stáže s výměnou zkušeností, praktické dovednosti v užívání cizích jazyků, práce s počítačem, didaktika a moderní směry ve vyučování u nás i v zahraničí, oblast finanční gramotnosti, specifických poruch učení, EVVO, ŠVP)
 • Zapojit se do kurzů pro management školy
 • Rozšířit počet proškolených pedagogů v rámci maturitní zkoušky – zadavatelé, hodnotitelé, školní komisař
 • Zlepšovat pracovní podmínky – vybavení kabinetů, využívání moderní audiovizuální techniky, ICT.

3. Oblast kontrolní a řídící

 • Zpracovat ŠVP pro obor Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční vztahy
 • Zaměřit se na systém vlastního hodnocení školy a zkvalitňovat jej
 • Systematicky plánovanou kontrolní činností zvyšovat kvalitu pedagogické práce, zlepšovat chod školy a ekonomické ukazatele
 • Výsledky kontrol pravidelně vyhodnocovat a seznamovat s nimi všechny pracovníky, školskou radu, rodiče i žáky
 • Upevňovat a zkvalitňovat práci vedení školy. Významným úkolem bude otevření nového oboru Obchodní akademie

4. Oblast materiálně technická

 • Zabezpečit hospodárný provoz školy, zkvalitnit a zvýšit kontrolní činnost
 • Racionálně využívat a ekonomicky provozovat všechny prostory školy tak, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám
 • Řádně pečovat o majetek školy, získávat finanční prostředky pomocí grantů EU
 • Vybudovat nový archiv školy
 • Vybavit kmenové učebny novými lavicemi
 • Vybudovat učebnu ICT pro nový obor Obchodní akademie
 • Doplňovat průběžně inventář pro barmanský, sommeliérský a baristický kroužek, výukové programy, učební pomůcky, odbornou literaturu
 • Změnit interiér školy – nákup informačních panelů, vitrín.

5. Oblast mezinárodních vztahů a spolupráce se zahraničními partnery

 • Nadále se zapojovat do programů EU týkajících se odborných stáží žáků a učitelů – ERASMUSPLUS
 • Spolupracovat se zahraničními hotelovými školami na Slovensku, v Polsku, Litvě, Lotyšsku a Francii
 • Rozvíjet a rozšířit spolupráci se zahraničními partnery v oblasti odborné praxe – Řecko, Německo, Rakousko, Litva, Lotyšsko, Skotsko, Švýcarsko, Itálie, Francie
 • Organizovat mezinárodní barmanskou soutěž „Lázeňský pohár“
 • Zpracovat výsledky učení v rámci mobilit v systému ECVET.

Závěr

Oblast kvality služeb spojených s kvalitou a připraveností personálu je často označována za problematiku rozvoje lidských zdrojů. Na úrovni škol se nabízí celá řada opatření, jejichž společným jmenovatelem je jednak hledání cest ke zkvalitnění samotného studia, ale zároveň velmi často zmiňovaným problémem je užší sepětí a spolupráce škol se zaměstnavateli a snaha zkvalitnit praktickou stránku přípravy. Vzhledem k charakteru problému lze hledat další možná opatření jednak v zkvalitnění vzdělání žáků školy, ale i v oblasti tzv. celoživotního vzdělávání či vzdělávání dospělých, které také naše škola nabízí.