Koncepce rozvoje

Koncepce rozvoje školy

2014 – 2017

Úvod a charakteristika

Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník je střední školou poskytující úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou studijního oboru 65-42-M/01 hotelnictví. Školní vzdělávací program pod názvem Hotelnictví a cestovní ruch je zaměřen tak, aby absolvent školy našel uplatnění v hotelovém průmyslu, v oblasti služeb cestovního ruchu v obchodně-podnikatelské činnosti a jako odborný řídící pracovník na nižších a středních článcích řízení v různých funkcích managementu. Vzdělávaní probíhá jak v denním tak i dálkovém, pětiletém, studiu.

Celková kapacita školy je 360 žáků. Zřizovatelem školy – Olomouckým krajem, je v posledních letech povoleno přijímat žáky ZŠ vždy pro dvě třídy v ročníku. V současnosti je tedy celkem ve škole 8 tříd s více jak 200 žáky a výuku zajišťuje celkem 18 plně kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Na provozu školy se podílí také 9 nepedagogických zaměstnanců.

Významným profilačním prvkem školy je dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery v rámci zahraničních odborných stáží žáků školy.

Vzdělávací proces probíhá ve třech budovách školy a součástí areálu školy je také restaurace – jídelna Labyrint, jejíž budova je v majetku města Jeseník.

Personální zajištění, prostorové dispozice, zařízení a vybavení školy jsou předpokladem k dalšímu rozvoji školy a především předpokladem k naplnění hlavního předmětu činnosti – výchovy a vzdělávání mládeže. Škola disponuje dostatečným prostorovým zázemím a odbornými učebnami, které jsou v čase a dle možností modernizovány. K silným stránkám školy kromě zmiňované profilace a orientace na zahraniční odborné praxe a stáže patří dobré jméno školy, a to nejen v rámci Olomouckého kraje, ale i mimo náš region. Důkazem je pravidelné přijímání žáků ke studiu ze sousedních krajů – zejména pardubického a královéhradeckého. Dalšími silnými stránkami je oborová čistota, stabilita a kvalita pedagogického sboru, komplexní péče o žáky (DM, ŠJ), návaznost oboru na cestovní ruch, dobrá spolupráce s profesními a odbornými partnery, kvalitní životní prostředí a také systematický přístup k náboru nových žáků školy (burzy škol, prezentace, medializace činnosti školy atd.).

K významným hrozbám školy pak patří zejména snižující se počet žáků devátých tříd ZŠ a tím snižující se počet uchazečů o studium na škole, zhoršená dopravní dostupnost, neúplné využívaní moderních přístupů a metod při vzdělávacím procesu, nedostatek finančních prostředků pro rozvoj mimoškolních aktivit žáků (oborové kroužky, účast na soutěžích, nákup potřebného vybavení…) a horší dostupnost některých nezbytných zařízení pro vzdělávací proces (škola nemá vlastní sportoviště – tělocvičnu, hřiště).

Základními prostředky k získání pevné pozice školy jsou:

 • Nabídka oborů, které zájemci nenaleznou na jiných středních školách v regionu
 • Inovace stávajících oborů tak, aby byly atraktivnější a zajímavější pro uchazeče ze základních škol a zároveň umožňovaly širší uplatnění absolventů v praxi
 • Zvýšení efektivity a kvality vzdělávání
 • Rozvoj dalšího vzdělávání a aktivní spolupráce zaměstnavateli
 • Stabilizace pedagogického sboru i nepedagogických pracovníků
 • Zvýšení podílu mimorozpočtových zdrojů na financování provozu
 • Udržení a rozvoj žádoucího klima školy.

K naplnění těchto cílů směřují následující kroky v oblastech:

1. Oblast výchovně – vzdělávací

Výchovně – vzdělávací proces školy je popsán ve školním vzdělávacím programu (ŠVP), který je současně východiskem k naplnění výchovně-vzdělávacích cílů. Tento materiál (ŠVP) by měl být trvale konfrontován se společenskou realitou, požadavky státní koncepce rozvoje školské soustavy a reflektovat požadavky zřizovatele, které jsou obsaženy v základních dokumentech Olomouckého kraje jako zejména Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2012), dále pak dokumenty jako Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji 2014-2018, Krajský plán primární prevence, strategický protidrogový plán a Koncepce enviromentální výchovy a osvěty.

ŠVP Hotelové školy Vincenze Priessnitze je koncipován a zaměřen na všestrannou psychickou zátěž žáků. Tím dochází k rozvoji komplexního myšlení v širších souvislostech a žák-absolvent je tak lépe připraven plnit svou společenskou roli.

Základem výchovně-vzdělávacího procesu musí být:

 • efektivní výuková strategie – rozvoj moderních interaktivních vzdělávacích metod s využitím moderních didaktických prostředků
 • otevření a realizace nového oboru Obchodní akademie od 1.9.2015 s výběrovým zaměřením na zahraniční obchod – vytvoření ŠVP, který přispěje ke zvýšení atraktivnosti oboru. Předměty volitelného bloku budou propracovány tak, aby zabezpečily co nejtěsnější sepětí s praxí a poskytovaly žákům možnost kvalitní seberealizace
 • intenzivnější zapojení školy do různých projektů, realizace mimoškolních akcí, podpora zájmových aktivit žáků. Zpestření a přesun činností i mimo vyučovací hodiny do zájmových oblastí přinese i zvýšení motivace žáků k lepším studijním výsledkům (kroužek barmanský, sommeliérský, baristický apod.)
 • zdokonalování forem i obsahu výuky jednotlivých předmětů učebního plánu i odborné praxe (zahraniční stáže v rámci programu ERASMUSPLUS, kreditový systém)
 • rozšíření spolupráce s regionálními zaměstnavateli
 • rozšíření výuky cizích jazyků – zahájení spolupráce s evropským centrem jazykových zkoušek s cílem poskytnout žákům možnost testování dosažené úrovně jazykových znalostí, podklady k přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky různých úrovní
 • možnost volby třetího cizího jazyka
 • kvalitní příprava žáků ke složení společné a profilové části maturitní zkoušky.

2. Oblast personální

 • Stabilizovat a optimalizovat pedagogický sbor ve vazbě na žádoucí oborovou strukturu
 • Motivovat a podporovat aktivní sebevzdělávání učitelů ve formě seminářů, kurzů, školení i jinými formami vzdělávání (stáže s výměnou zkušeností, praktické dovednosti v užívání cizích jazyků, práce s počítačem, didaktika a moderní směry ve vyučování u nás i v zahraničí, oblast finanční gramotnosti, specifických poruch učení, EVVO, ŠVP)
 • Zapojit se do kurzů pro management školy
 • Rozšířit počet proškolených pedagogů v rámci maturitní zkoušky – zadavatelé, hodnotitelé, školní komisař
 • Zlepšovat pracovní podmínky – vybavení kabinetů, využívání moderní audiovizuální techniky, ICT.

3. Oblast kontrolní a řídící

 • Zpracovat ŠVP pro obor Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční vztahy
 • Zaměřit se na systém vlastního hodnocení školy a zkvalitňovat jej
 • Systematicky plánovanou kontrolní činností zvyšovat kvalitu pedagogické práce, zlepšovat chod školy a ekonomické ukazatele
 • Výsledky kontrol pravidelně vyhodnocovat a seznamovat s nimi všechny pracovníky, školskou radu, rodiče i žáky
 • Upevňovat a zkvalitňovat práci vedení školy. Významným úkolem bude otevření nového oboru Obchodní akademie
 • Upevňovat spolupráci mezi školami podobného zaměření, Krajským úřadem Olomouc, úřady práce, městskými institucemi a sociálními partnery.

4. Oblast materiálně technická

 • Zabezpečit hospodárný provoz školy, zkvalitnit a zvýšit kontrolní činnost
 • Racionálně využívat a ekonomicky provozovat všechny prostory školy tak, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám
 • Řádně pečovat o majetek školy, získávat finanční prostředky pomocí grantů EU
 • Vybudovat nový archiv školy
 • Vybavit kmenové učebny novými lavicemi
 • Vybudovat učebnu ICT pro nový obor Obchodní akademie
 • Doplňovat průběžně inventář pro barmanský, sommeliérský a baristický kroužek, výukové programy, učební pomůcky, odbornou literaturu
 • Změnit interiér školy – nákup informačních panelů, vitrín.

5. Oblast mezinárodních vztahů a spolupráce se zahraničními partnery

 • Nadále se zapojovat do programů EU týkajících se odborných stáží žáků a učitelů – ERASMUSPLUS
 • Spolupracovat se zahraničními hotelovými školami na Slovensku, v Polsku, Litvě, Lotyšsku a Francii
 • Rozvíjet a rozšířit spolupráci se zahraničními partnery v oblasti odborné praxe – Řecko, Německo, Rakousko, Litva, Lotyšsko, Skotsko, Švýcarsko, Itálie, Francie
 • Organizovat mezinárodní barmanskou soutěž „Lázeňský pohár“
 • Zpracovat výsledky učení v rámci mobilit v systému ECVET.

Závěr

Oblast kvality služeb spojených s kvalitou a připraveností personálu je často označována za problematiku rozvoje lidských zdrojů. Na úrovni škol se nabízí celá řada opatření, jejichž společným jmenovatelem je jednak hledání cest ke zkvalitnění samotného studia, ale zároveň velmi často zmiňovaným problémem je užší sepětí a spolupráce škol se zaměstnavateli a snaha zkvalitnit praktickou stránku přípravy. Vzhledem k charakteru problému lze hledat další možná opatření jednak v zkvalitnění vzdělání žáků školy, ale i v oblasti tzv. celoživotního vzdělávání či vzdělávání dospělých, které také naše škola nabízí.