EKOprojekt

ŠKOLNÍ ROK 2012 – 2013 (3. rok ekoprojektu)

V tomto roce pokračovalo vylaďování projektu Bioodpad – nedoceněná surovina, řešili jsme nové problémy.

Nečerpali jsme žádné finanční prostředky, ale pokračovali jsme v práci k ekologizaci školy.

Věnovali jsme se:

1. Péči o trávníky a čistotu prostranství v okolí školy (celoročně).

2. Opět jsme shrabávali spadané listí, bioodpad z kuchyněk a pečovali o založený kompost (celoročně). K prosévání kompostu jsme využili zapůjčení síta ze sousední speciální školy.

3. Objevil se nový problém – octové mušky na nové budově. Invaze začala v září 2012, hledali jsme zdroj , byl pozván na konzultaci deratizátor. Jeho doporučení bylo, nechat mušky přes zimu vymrznout. Vzhledem k mírnému průběhu zimy se na jaře objevily znovu. Nepodařilo se nám určit jednoznačně jejich zdroj. Bylo doporučeno do budoucna zrušit kompost jako jeden z možných zdrojů. Koordinátorka požádala o radu též sdružení Ekodomov, doporučili nám mucholapky na octové mušky a obecné pokyny jak omezit množství octomilek v kompostu.  V dubnu 2013 proběhlo plynování nové budovy (finančně nákladné), mušky se zatím neobjevují. Definitivní řešení problému by znamenalo výměnu pláště budovy a nové zateplení, výměnu oken. Dosud na toto řešení nemáme finance.

4. Znovu jsme zasadili záhon jiřin před hlavní budovou školy (květen 2012), věnovali se úpravě vrbového plůtku kolem okrasných dřevin a vytvoření nového kruhovitého záhonku před budovou školy.

5. Pokračovali jsme v třídění plastů do košů na chodbách. Stále máme problém ve vyhazování nevyprázdněných plastových láhví do těchto košů. Problém jsme řešili na školním parlamentu a dosud jsme jej nevyřešili, bude třeba vypracovat systém kontroly pro celou školu.

6. V červnu 2013 otevřely TSJ novou separační linku. Z důvodu nepřítomnosti 1. a 2. ročníků ve škole jsme nemohli navštívit den jejího otevření (21. 6.). Za školu se akce zůčastnila koordinátorka EVVO.

7. Plastová nádoba na zachytávání dešťové vody – objem 1 000 litrů nám posloužila jako názorná pomůcka při výuce aktuálního tématu Povodně 2013 (výpočet průtoku).

8. Záhony na květiny ve dvoře školy jsme z důvodu nedostatku času a nepříznivého počasí neobnovili.

9. Vyčištění terasy za restaurací Labyrint jsme letos neprováděli z důvodu nedostatku času a nepříznivého počasí (vytrvalé a dlouhodobé deště, chladno).

10. V letošním roce končí naše členství v síti Škol pro udržitelný život (2010-13). Členství jsme neobnovili, podmínkou bylo předložit do června 2013 novou komunitní vizi spolupráce s městem. Ze SWOT analýzy při tvorbě ŠP EVVO vyplynulo, že v současné době škola nemá potenciál k dalšímu ekoprojektu, protože dosud vylaďuje stávající ekoprojekt a objevily se nové problémy (octové mušky z  kompostu ???). Vzhledem k aktuálním potřebám školy jsme stanovili jako další prioritu šetření energiemi. Chceme se tedy věnovat vnitřním potřebám školy a komunitní spolupráci dočasně pozastavit).

Zpracováno: 19. 6. 2013, Jana Pillichová, vedoucí projektu

ŠKOLNÍ ROK 2011 – 2012 (2. rok ekoprojektu)

V letošním školním roce jsme navazovali na práce začaté v loňském školním roce. Již jsme nečerpali žádné finanční prostředky, ale pokračovali jsme v práci k ekologizaci školy.

Věnovali jsme se :

 1. Péči o trávníky a čistotu prostranství v okolí školy ( celoročně )
 2. Opět jsme shrabávali spadané listí, bioodpad z kuchyněk a pečovali o založený kompost.( celoročně )
 3. Znovu jsme zasadili záhon jiřin před hlavní budovou školy( květen 2012 )
 4. V listopadu jsme v prostorách školy instalovali 5 zakoupených košů na sběr tříděných plastů. Po domluvě s Technickými službami Jeseník a s provozními zaměstnanci školy do nich sbíráme pouze PET lahve a plastové kelímky. Pan školník tyto plasty odváží na třídící linku. K jednomu z těchto košů byl instalován lis na PET láhve.
 5. S žáky třídy H 2C jsme na podzim navštívili skládku odpadů v Supíkovicích( září 2011)

Nově jsme rozšířili naše aktivity o:

 1. Vykopání pařezů před hlavní budovou školy, aby se mohlo lépe pečovat o trávník.(podzim 2011)
 2. Zasazení  10 keřů zlatého deště a několika trvalek na trávník před školou.( podzim 2011)
 3. Vyzvoření proutěného oplůtku kolem zasazených keřů ( jaro 2012 )
 4. Instalaci plastové nádoby na zachytávání dešťové vody- objem 1 000 litrů ( jaro 2012 )
 5. Vznik nových záhonů na květiny ve dvoře školy ( podzim 2011 a jaro 2012)
 6. Vyčištění terasy za restaurací Labyrint, odstranění přerostlých keřů ( za pomoci p. školníka a p. uč. Hégra ). Na uvolněná místa jsme zasadili květiny a několik druhů zelených bylinek. ( květen, červen)
 7. S třídou H 1B jsme si prohlédli vnější areál školy a ve skupinách připravili další banku nápadů , co změnit a vylepšit v okolí školy.( květen 2012 )

Jana Pillichová, vedoucí projektu

Název projektu: BIOODPAD – NEDOCENĚNÁ  SUROVINA
Projekt byl podpořen v programu: Škola pro udržitelný život
Odkaz: www.skolaprozivot.cz

Naše školské zařízení má zájem minimalizovat množství směsného odpadu, který produkujeme.Chceme za pomoci našich studentů vytvořit systém organizovaného sběru bioodpadu ve škole. Shromážděný bioodpad chceme zpracovávat kompostováním a získaný materiál dále použít na pěstování zeleně ve škole.Současně chceme naše získané zkušenosti s kompostováním nabídnout k osvětě a k inspiraci sousední škole a občanům Jeseníku.Celý projekt má přispět k výuce studentů i zaměstnanců školy k dobrému hospodaření s odpady a tím k postoji trvale udržitelného rozvoje. Snahou projektu je aktivně zapojit studenty 2. ročníku do předmětu Ekologie a motivovat je k využívání teoretických poznatků v každodenní praxi.

Exkurze na skládce Supíkovice a v Technických službách Jeseník

7.10.2010 jsme se zúčastnili exkurze v hodině ekologie na skládce Supikovice.

Skládka má objem 68 000 m3. Odpad od půdy odděluje vrstva pneumatik a igelitu. Je zde k vidění i kopec, který na první pohled vypadá obyčejně, ale doopravdy je to zarostlá skládka. O kousek dále se vyskytuje už samotná skládka. Je to opravdu hodně odpadu a proto jej je potřeba lisovat. K tomuto úkonu slouží speciální bagr tzv. kompaktor s hroty na kolech.

Pár metrů za skládkou se nachází biofiltr. Tento biofiltr se skládá z rašeliny a pilin, je tu kvůli tomu, aby měnil zápach, který není k člověku nejšetrnější, na zápach jiný. Ale samozřejmě tento zápach již není nijak škodlivý.

Skládka je také zajištěna oplocením s vyšší sítí, z důvodů, aby odpad neopustil skládku a nedělal kolem nepořádek. Výška dovezeného odpadu se musí měřit, aby nedošlo k porušení určitých norem. Poté se skládka rekultivuje.
Na skládku by mělo jít, to co nejde recyklovat. Většinou jsou to bohužel plasty, které končí na skládce.
V České republice jsou pouhé 3 spalovny (Brno, a dvě v Praze)
Skládka, na které se shromažďuje odpad je založená v roce 1997. Příští rok by měla být ukončena a bude se budovat nová.

Proto doporučujeme, abychom třídili odpad. Ať jsou tyto skládky minimální. 
Naše exkurze pokračovala v Technických službách Jeseník.

Zde je určen prostor pro třídění odpadu.
Sběrný dvůr separovaných, ostatních stavebních a nebezpečných odpadů je určen k příjmu a k dočasnému skladování odpadů před jejich předáním oprávněné osobě. Je umístěn u areálu technických služeb Jeseník. Na zabezpečené ploše jsou umístěny nádoby pro uložení ostatních odpadů, nebezpečné odpady jsou shromažďovány ve speciálním kontejneru pro skladování nebezpečných odpadů.

Třídění odpadu se střídá po týdnu – papír, plasty. Navozí se papír popř. plasty z celého Jeseníku a okolí. Personál má na starosti třídění po nejdrobnější odpad. Poté se odpad slisuje a pokračuje dále na určená místa, kde se odpad použije na další užitečné věci.

Proto opět doporučujeme třídit odpad.!

Markéta Skálová, H2B

Analýza odpadu

Dne 21.10. 2010 provedli tři žáci třídy H2B Petr Grygárek, Lukáš Sedmera a Lubomír Kouřil s paní učitelkou ekologie vážení školního odpadu. Odpadky v plastových pytlích ze všech tříd školy zvážili na školní váze. Po zvážení pytle s odpadem odnesli do třídy. Zde prozkoumali obsah jednoho z pytlů a zjistili složení odpadu.

Výsledná zjištění : celková hmotnost všech pytlů s odpadem ze tříd byla 26 kg. To znamená, že za 1 týden ( 5 pracovních dnů) škola vyprodukuje přibližně 130kg směsného odpadu.

Lukáš Sedmera, H2B

Podzimní měsíce jsme využili k přípravě materiálu na kompost. V hodinách ekologie se postupně zapojily do hrabání listí všechny třídy druhého ročníku. H2B se pustila do práce s energií a chutí. Výsledkem byly 2 zlomené násady u hrábí, ale nevadí. V H2C jsme využili síly chlapců a nechali zrýt část trávníku před školou na záhon. Děvčata mezitím hrabala listí. H2A dokončila hrabání listí a několik dívek připravilo plachtu na zakrytí shrabaného listí.

Jana Pillichová, vedoucí projektu

Dne 9. 12. 2010 navštívil naši školu Ing. Jan Šarapatka ze sdružení Ekodomov. Poradil nám, kde založit náš kompost a zodpověděl naše dotazy. Odpoledne se konala jeho přednáška o kompostování pro veřejnost. Účast byla malá, ale těší nás, že si udělal čas p. Stanislav Jati z odboru separace Technických služeb města Jeseník. Studenti, kteří se na přednášku přihlásili, si dělali poznámky a psali a psali …

Těšíme se na jejich prezentaci pro spolužáky.

Jana Pillichová, vedoucí projektu

Separace odpadu na Jesenicku

(článek vznikl z rozhovoru studentky H2C Anny Barabášové s paní Sochorkovou z Jeseníku)

Dobře víme, kolik odpadů denně vyhazujeme a jak je těžké odpad likvidovat. A o tom Vám teď něco málo povím.

Se separací odpadu se začalo v roce 1990, kdy byl ředitelem Technických služeb Jeseník pan Ing. Jiří Krátký. Tehdy se jezdilo po Jeseníku a blízkém okolí a občanům se za zbytkovou cenu prodávaly popelnice. Jeseník byl první v republice, který se separací odpadu začal. Vzali jsme si vzor ze zahraničí, ale přizpůsobili jej na své poměry. Začali jsme tím, že se upravilo auto Avia. Po Jeseníku bylo rozmístěno několik stanovišť, ze kterých potom upravený vůz rozvážel vytříděný odpad do technických služeb. Jedno takové stanoviště bylo například u Jesenky. Na tato místa lidé po předchozím vyhlášení nosili plastový, skleněný a papírový odpad. Za každý přinesený odpad lidé dostali výherní losy. Ceny byly například jízdní kolo, fotoaparát, míče a spousta dalších. Nevyzvednuté ceny putovaly do dětského domova.

Získaný vytříděný odpad se potom ručně lisoval. Jakousi první třídící linku představoval pan Jaroslav Hůlka. Později se ve firmě Kačaras a Šobr nechaly vyrobit barevné kontejnery. Barvy kontejnerů určila paní Dagmar Sochorková. Plasty – žlutá, jako kelímek od Ramy. Papír – modrá, jako školní sešit. Sklo barevné – zelené, jako láhev od piva. Sklo bílé, jako zavařovací sklenice.  Textil – růžová, jako halenka, kterou měla paní Sochorková zrovna na sobě. Kov – šedá, jako barva plechovky.

Následovaly dohady, jaký bude systém plateb za popelnice a tříděný odpad a za co se vlastně bude platit. Odprodaly se popelnice za zbytkové ceny a přešlo se na jiný způsob placení. Lidé si mohli zvolit, jakým způsobem budou platit. Pokud separovali odpad, mohli si zakoupit pouze jednorázovou visací známku. Tu zavěsili na popelnici, jen když byla plná. Ten, kdo nechtěl odpad separovat, tak si koupil buď čtvrtletní, pololetní nebo celoroční známku. I v systému známek jsme byli první v republice. Před začátkem separace byla cena za popelnici u rodinných domů 48 Kč za kus a za kontejnery u paneláku 600 Kč ročně. Za pronájem popelových nádob se neplatilo nic.

Také bylo v plánu, že se úplně zruší velkoobjemové kontejnery a tím by vzniklo minimální množství odpadu. Jako zkušební vzorek byl vybrán jeden panelák v Jeseníku, ale brzy jsme zjistili, že občané na tak velké třídění nejsou připraveni. Asi to byla myšlenka předčasná.

Technické služby pořádaly asi 4 celostátní semináře za účasti České televize Ostrava. Při natáčení dokumentu se staly i zajímavé věci: ve velkoobjemovém kontejneru na papír u Jesenky kameraman natrefil na bezdomovce, který tam spal. Údiv byl velký a oboustranný. Také při natáčení na černých skládkách v Bukovicích jsme narazili na pána, který bezostyšně před námi vysypal obsah koleček na již začínající skládku ….

Anna Barabášová, H2C

Dne 14. 1. 2011 jsme navštívili veletrh cestovního ruchu v Brně. Letošní specialitou byla galerie znaků měst, vytvořená z odpadových materiálů. Obdivovali jsme se studenty tvořivost a nápaditost všech vystavených znaků. Agentuře Dobrý den Pelhřimov se podařil díky vytvořeným znakům zápis do Guinessovy knihy rekordů. Těší nás, že v brněnském výstavišti byl i znak Jeseníku, vytvořený našimi studenty. Agentura Dobrý den vybrala ze všech znaků TOP výběr, který byl vystaven v centru pavilónu. Vítězným znakem určila porota znak hlavního města Prahy, vytvořený jedním pražským gymnáziem.

Jana Pillichová, vedoucí projektu

Nestává se často, že by se člověk mohl zapojit do pokusu o světový rekord … Hotelové škole Vincenze Priessnitze v Jeseníku se to povedlo. Agentura Dobrý den Pelhřimov nabídla v letošním školním roce všem základním a středním školám  v ČRmožnost vytvořit co největší webovou galerii znaků měst a obcí. Podmínkou bylo vyrobit znak o rozměrech 1×1 m z odpadových materiálů, vyfotit jej a vložit na stránky www.znakymestaobci.cz

Tak jsme se do toho dali. Využili jsme hodin ekologie a žáci pod vedením vyučující J. Pillichové nejprve sbírali tříděný odpad, poté přichystali předlohu znaku a nakonec ji vyplnili kousky barevných plastů. Použili jsme leccos: tělo medvěda vzniklo z rozstříhaných kelímků z nápojového automatu, slezská orlice z černého plastového pytle, zelený trávník z rozstříhaných kousků zelených PET láhví … Byla to náročná práce, která vyžadovala trpělivost , výtvarný cit a také dost času. Nakonec se dílo povedlo. Co jsme se při výrobě naučili? Poznali jsme taje heraldiky, připomněli si nutnost třídění odpadů a také už každý z nás  ví, jak vypadá znak našeho města. Mimoto jsme se učili týmově pracovat a plánovat. Nejvíce času výrobě znaku věnovali studenti třídy H2A Kateřina Koláčková, Matěj Nebúrka, Adéla Horníková a Eva Kališová. Poděkování též patří panu školníkovi O. Gajdošovi, za pomoc s instalací znaku a též p. V. Cupalovi (Sdružení Nezávislí), který nám daroval stojany pro prezentaci znaku.

Chcete-li vidět náš znak na vlastní oči, vydejte se v prosinci na krajskou výstavu znaků do Olomouce nebo v lednu 2011 na veletrh cestovního ruchu v Brně.

Jana Pillichová, Hotelová škola V. Priessnitze Jeseník

Jarní úklid okolí školy

Dne 23. 3. 2011 proběhl jarní úklid kolem naší hotelové školy. Po dlouhé zimě bylo co uklízet. Studenti vysbírali odpadky z trávníků, zametli prostranství před školou. Dále vyhrabali z trávníků suché listí a mech, které uskladnili na prostranství za školní budovou. Tento organický materiál nám poslouží při zakládání školního kompostu.

Studenti pracovali s elánem a s chutí. Chválíme třídu H2B, která úklid provedla v rámci hodiny ekologie.

Jana Pillichová, vedoucí projektu

Projektový den

Ve čtvrtek 26.5. 2011 byl veřejnosti oficiálně představen náš  první školní ekoprojekt. Své celoroční snažení v předmětu ekologie završili žáci 2. ročníku a představili veřejnosti formou prezentací své výsledky. Těší nás, že pozvání přijala starostka města Jeseníku paní Marie Fomiczewová a vedoucí odboru životního prostředí pan Milan Sedlák. Za sponzory projektu z Nadace partnerství navštívila náš projektový den paní Zuzana Eliška Veselá z Brna.Naše škola věnovala znak Jeseníku , vyrobený z plastů, zástupcům  města. Tento znak putoval letošní rok po trase Jeseník- Olomouc- Brno a zpět. Všude byl součástí výstavy Galerie znaků obcí a měst,  kterou pořádalo město kuriozit a rekordů Pelhřimov. Znak bude trvale vystaven v budově IPOSU.

Věříme, že náš projekt nastartoval zájem našich žáků o problematiku životního prostředí v běžném životě. Také věříme, že budoucí studenti druhého ročníku se nenechají zahanbit a přidají k našemu projektu své nové nápady ve školním roce 2011/2012.

Jana Pillichová, vedoucí projektu

MVDr. Jana Pillichová